Velkommen i BSF

Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet 16. oktober 1947 og er øens ældste og største sportsfiskerforening.

BSF er tilknyttet Danmarks Sportsfisker Forbund, så som medlem af BSF bliver man også medlem af DSF og modtager forbundsbladet Sportsfiskeren. BSF er gennem DSF tilknyttet Region Bornholms miljøkoordinator der varetager de overordnede lystfiskerinteresser på øen.

BSF har til huse på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne, hvor klubhuset deles med dykkerklubben CALYPSO. Foreningens formål er at samle aktive sportsfiskere og andre interesserede om følgende opgaver: - At værne om vore naturværdier ved moser, vandløb og strand. - At forsøge og forbedre fiskebestanden i vore vande og med alle til rådighed stående midler at forhindre hensynsløst og ulovligt fiskeri. - At skaffe foreningens medlemmer adgang til at drive sportsfiskeri på de bedste og billigst mulige betingelser. - At virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur og –etik.

 

BSF har 3 typer medlemskaber:

-Juniormedlemsskab (op til 18 år) kr. 500,-

-Seniormedlemsskab kr. 700-

-Familiemedlemsskab (en husstand) kr. 900-

Du kan indmelde dig på dette link og betale med det samme. http://www.fiskekort.dk/pi/Bornholms-Sportsfiskerforening-medlemsskab_2275_.aspx

 

BSF har både en seniorafdeling og en juniorafdeling med tilsammen ca. 230 medlemmer. Seniorafdelingen har klubaften hver torsdag fra kl. 19.00, hvor der foregår forskellige klubhusaktiviteter og arrangementer. Juniorafdelingen "Laxene" holder klubaften i klubhuset hver tirsdag fra kl.15:30 til ca. 19:30. På disse aftener bliver juniorerne beskæftiget med at fremstille lystfiskergrej, ligesom der vises film, holdes teorilektioner om lystfiskeri og har socialt samvær omkring fisk og fiskeri.

I sommerhalvåret arrangeres der fisketure på klubaftenerne. For alle medlemmer arrangeres fisketure ca. hver 14. dag, og juniorerne har derudover deres egne ture. Aktiviteter, ture m.m. er omtalt  på foreningens hjemmeside www.b-s-f.dk.

BSF er aktiv omkring arrangementer udad til. En gammel tradition er Ørredagen, der afholdes hvert år langfredag. En gang om året afholdes Firmadysten, hvor overskuddet går til juniorarbejdet. BSF er hvert år arrangør af Lystfiskeriets Dag og Jagt & Fiskeridag. Desuden stiller BSF op ved forskellige arrangementer og aktiviteter der fremmer lystfiskeriet og vandplejen.

Medlemskab giver fiskeret i BSF's fiskevande Hammersøen og  noget af Krashave Mose, hvor vi har robåde der er gratis at bruge for medlemmer. Medlemmer kan booke foreningens både ”Bente” og ”Laxeekspressen” der ligger i Nørrekås bådehavn for en mindre brugerbetaling. Til Laxeekspressen kræves speedbådskørekort. Bådene skal bookes på BSF’s hjemmeside.

Bestyrelse og arbejdsudvalg 2016:

Formand: Simon Rømer 2896 8547 fiskekort@mail.dk

Kasserer: Jacob Blom 4047 4056 jjblom@youmail.dk

Næstformand: Niels Adolfsen 2442 6270 nielsvalby@gmail.com

Best. medlem:.: Peter Fys Jeppesen 2823 5769 peter.jeppesen75@mail.dk

Best. medlem: Torben Hansen 2097 7324 pindfisker@gmail.com

Best. medlem: Jack Juel Jensen 2040 3887 Fiskerjackjj@gmail.com

Best. medlem:.: Emil Schønemann 23697082 emilfschonemann@gmail.com

Best. suppl.: Erik Thorsen 4041 5996 esox@mail.dk

Best. Suppl.: Steen Folkjær 2083 0760 steenfolkjaer@gmail.com 

 

Miljøkoordinator: Erik Thorsen 4041 5996 esox@mail.dk

 

Revisorer: Holger Jespersen tlf:6026 1805 Henning Dahl tlf:2165 3920

Revisor suppl: Ole Schiødt

 

Juniorlederne for Laxene Rønne:

Morten Andersen 2421 8083 morten_elon@hotmail.com

Søren Jensen 2382 4576 srjensen569@gmail.com

 

Arbejdsudvalg koordineres af:

 

Turudvalg: Emil Schønemann 2369 7082 

 

Bådudvalg: Jack Juel Jensen 2040 3887

 

Klubhusudvalg: Holger Jespersen 5695 4262 

 

Kortsalg: Simon Rømer 2896 8547

 

Pokaler: Steen Folkjær 2083 0760

 

Fiskeridirektoratets fisketegn skal købes separat og kan købes på posthuse eller via internettet på adressen: www.fisketegn.dk

Af særregler skal nævnes:  Total fredning i Smagradsøen 15/11 til 1/3. Er du i tvivl om reglerne, kan du altid kontakte en fra bestyrelsen for yderligere information.

Medlemmer kan leje foreningens både ”Bente” og "laxe expressen" der ligger i Nørrekås bådehavn.

 

Har du lyst til at høre nærmere om ovennævnte, eller om andet i forbindelse med din indmeldelse, kontakt da venligst: Formand: Simon Rømer tlf: 28 96 85 47

 

Love og vedtægter 2013

LOVE FOR JUNIORAFDELINGEN
Stiftet den 3. december 1962.

§ 1. Afdelingens navn er: Laxene, Bornholms Sportsfiskerforenings juniorafdeling.

§ 2. Juniormedlemmer er underkastet Bornholms Sportsfiskerforenings love og regulativer, men derudover gælder følgende:

§ 3. Juniorafdelingens formål er at varetage og fremme interessen for sportsfiskeri blandt ungdommen.

§ 4. Som medlem kan optages enhver person fra 10 -18 år mod tilladelse fra forældre. Junior-medlemmerne overgår til seniorafdelingen ved det fyldte 18. år. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

§ 5. Juniorafdelingen ledes af minimum 2 seniorer. Ledelsen kan suppleres med et juniorråd på op til 5 medlemmer.
Juniorledere vælges af generalforsamlingen.

§ 6. Et juniorråd kan evt. vælges for 1 år ad gangen, dog således at juniorerne selv vælger sine repræsentanter i rådet.

§ 7. Kontingentet fastsættes på seniorgeneralforsamlingen for et kalenderår ad gangen.

§ 8. Juniorledelsen kan deltage i seniorbestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. 

§ 9. Rådet vil kunne aflægge beretning på seniorernes generalforsamling, hvortil juniormedlemmerne også har adgang, men ikke stemmeret.

§ 10. En eventuel ophævelse juniorafdelingen skal vedtages på en seniorgeneralforsamling med mindst 3/4 stemmeflertal. I tilfælde af juniorafdelingens ophævelse tilfalder dens midler og aktiver seniorafdelingen.


Senest revideret marts 2001 


VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS SPORTSFISKERFORENING.
Stiftet 16. oktober 1947.

§ 1. 
Stk. 1. Foreningens navn er Bornholms Sportsfiskerforening, og foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Stk. 3. Foreningen er hjemmehørende i Rønne.

§ 2. 
Foreningens formål er at samle aktive sportsfiskere og andre interesserede om følgende opgaver:

1) At værne om vore naturværdier ved moser, vandløb og strand.

2) At forøge og forbedre fiskebestanden, eventuelt ved udsætning af fiskeyngel eller sættefisk i dertil egnede vande og med alle til rådighed stående midler at forhindre hensynsløst og ulovligt fiskeri.

3) At skaffe foreningens medlemmer adgang til at drive sportsfiskeri på de bedste og billigst mulige betingelser.

4) At virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur og –etik.

§ 3.
Der er 3 former for medlemskab i Bornholms Sportsfiskerforening:

Seniormedlem: Personer der er fyldt 18 år.
Familiemedlem: En familie med samme bopælsadresse.
Juniormedlem: Personer der er fyldt 10 år. Disse er medlemmer af juniorafdelingen – Jfr. dennes lov.

§ 4.
Stk. 1. Et medlemskab giver ret til fiskeri i foreningens fiskevande. Hvert medlem kan medtage een gæst. 
Stk. 2. Ethvert medlem skal medbringe gyldigt medlemskort på fiskepladsen, hvor foreningen har fiskeretten.

§ 5.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et kalenderår ad gangen.

§ 6. 
Stk. 1. Nye medlemmer skal skriftligt tilmeldes foreningens kasserer. 
Stk. 2. Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt til foreningens kasserer.

§ 7.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis med henholdsvis 3 eller 4 hvert år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger næstformand og sekretær. 
Stk. 2. Afgang sker efter retningslinjerne: formand + 2 bestyrelsesmedlemmer, samt kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. 
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen af kassereren.

§ 9.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Stk. 2. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering på hjemmesiden eller via andet medie mindst to uger før. 
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i sidste halvdel af januar måned, og der skal efter valg af dirigent anvendes følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forinden og være underskrevet af forslagsstilleren(ne). Indsendte forslag der vedtages på generalforsamlingen, skal danne retningslinjer for bestyrelsens fremtidige arbejde.
Stk. 5. Modificeres et forslag af generalforsamlingen og forslagsstilleren er indforstået hermed, er dette også arbejdsgrundlag for bestyrelsen. Af denne grund skal forslagsstilleren være til stede under behandling af sit eget forslag. 
Stk. 6. På generalforsamlingen gælder almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte seniormedlemmer.
Stk. 7. Vedtægterne her er gældende, medmindre de ophæves eller ændres på ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den siddende bestyrelse finder det nødvendigt eller 25% af seniormedlemmerne har anmodet herom. 
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling og med mindst 1 uges varsel.

§ 10.
Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en urafstemning, og kun for så vidt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt foreningen ophæves, tilfalder en eventuel formue Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 11. 
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og foretager det nødvendige m.h.t. leje af fiskevande i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er fremsat på generalforsamlingen, og indenfor de rammer, som foreningens økonomi tillader.

§ 12. 
Det er forbudt medlemmerne ved overbud at tilegne sig foreningens fiskevand.

§ 13. 
Stk. 1. Et medlem der gør sig skyldig i mindre overtrædelser, kan forbydes adgang til foreningens fiskevande i begrænset tid.
Stk. 2. Et medlem der gør sig skyldig i grove forseelser eller brud på foreningens formål og love, kan ekskluderes af foreningen.
Stk. 3. Såfremt vedkommende ikke finder bestyrelsens afgørelse retfærdig, har vedkommende ret til at indanke sagen for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

§ 14.
Ved havfiskeri i foreningens båd(e) skal bådregulativet og søsportens sikkerhedsbestemmelser nøje overholdes. Fiskeri fra båd skal foregå på sportslig vis. 

Regulativ for foreningens fiskevande:
Stk. 1. Alle medlemmer opfordres til at påse, at intet ulovligt fiskeri foregår i foreningens fiskevande. 
Stk. 2. I foreningens fiskevande må medlemmerne kun fiske med én stang ad gangen, og der må ikke anvendes faststående redskaber. 
Stk. 3. Foreningen udsteder dagkort til foreningens vande.


Senest revideret januar 2013


Skrevet af johnny d. 08. January 2007 13:34:21 38150 Fremvisninger · Udskriv

 

Bliv medlem af B.S.F

Begivenheder

<< September 2018 >>
Ma Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ingen begivenheder.

 

Fiskekort

faergen.dk

 

Følg os på facebook

Copyright Bornholms Sportsfiskerforening; 2006/2015.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Siden dannet p: 0.04 sekunder | 11,321,966 Unikke besg | jQ Blog
Unknown column 'settings_name' in 'where clause'Unknown column 'user_actiontime' in 'where clause'Unknown column 'user_actiontime' in 'where clause'Unknown column 'settings_name' in 'where clause'